Sử dụng tổng đài ảo – PBX
09/06/2017
Sử dụng tổng đài ảo – Internal
09/06/2017

Sử dụng tổng đài ảo – External

Tại mục này khách hàng có thể xem đầu số mình đang sử dụng để gọi ra dạng 04-08/710XXXXX và chỉ định đầu số nội bộ để nhận gọi vào

 

Cấu hình gọi vào máy lẻ: