Sử dụng tổng đài ảo – Internal
09/06/2017
Hướng dẫn cài đặt lên Smart Phone
09/06/2017

Thống kê sử dụng

Thống kê các cuộc gọi ra

  • Admin quản trị có thể thống kê các cuộc gọi ra theo các khoảng thời gian
  • Ấn export để xuất ra file lưu lại, refresh để làm mới danh sách cuộc gọi

 

Hướng dẫn sử dụng các tính năng của tổng đài

 

Tính năng Cách sử dụng
Voicemail Bấm *28 để active voicemail trên số máy lẻ
Bấm *86 để nghe voicemail menu

 

Call Pickup Thực hiện cuộc gọi A gọi cho B, B ringing

Trên C, bấm *76 + số của B để bắt cuộc gọi

Call Rejection (Từ chối cuộc gọi) Để enable trên số máy lẻ: Bấm *26#

Disable: Bấm  #26#